หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จุไร  หมื่นนรา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   23 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครื่องข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนคณะเภสัชแห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 ธ.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th