หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   04 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาบทบาท อสม.และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังภัยพิบัติกรุงชิง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การฝึกอบรมครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมตั้งแต่การเตรียมประชุมโดยมีนักวิชาการของ (1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ (3) UNICEF (4) รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล หัวหน้าโครงการวิจัยการเตรียมพร้อมเผชิญวาตภัยและอุทกภัยฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (5) กลุ่มเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังภัยพิบัติกรุงชิง ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในช่วงมีนาคม-เมษายน 2554 และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบอกความต้องการของท้องถิ่นในการเตรียมตัว ทำให้ทราบความคิดและศักยภาพหลายด้านที่ท้องถิ่นมีอยู่มากแล้ว

                หลังจากการประชุมเตรียมการต่อเนื่องกัน 2 วัน ทำให้ได้ข้อสรุปการจัดการอบรมเป็นแบบฐานการเรียนรู้ตามข้อเสนอของ รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล จัดทำเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 4 ฐาน พร้อมทั้งขอนำ “คู่มือ การเตรียมพร้อมเผชิญภาวะอุทกภัยและวาตภัยด้านการสุขาภิบาล” ที่เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยไปใช้เป็นเนื้อหาประกอบในการอบรมครั้งนี้  โดยวิทยากรจะต้องไปเตรียมการก่อนการอบรม ที่จัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และให้เกียรติกับชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญและวิธีการดังนี้

                 วันที่ 2 ตุลาคม 2555 

- ทักทายสร้างความสัมพันธ์ โดย คุณธีระวัฒน์ แดงกระเปา และทีมงาน

                                -รู้จักพื้นที่กรุงชิงจากภาพวาดของผู้เข้ารับการอบรม (อสม., แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังภัยฯ)

                                -ข้อมูลข่าวสาร การรู้จักพื้นที่ของตนเอง โดย รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล และ อ.ทัศนุ เรืองสุวรรณ์ และ ฝึกการทำแผนที่ ระบุตำแหน่งของจุดสำคัญในชุมชน และบ้านของตนเอง เพื่อให้ทราบพิกัด กรณีจำเป็นต้องสื่อสารและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น/หน่วยงานภายนอก และมอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนแผนที่ใหม่ตามสภาพความเป็นจริง โดยมีตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google earth ขนาด 1 เมตร * 2 เมตร ให้ดูประกอบ

                วันที่ 3 ตุลาคม 2555

                                -ทบทวนการเรียนรู้ และนำแผนที่มาเทียบเคียง โดยคุณธีระวัฒน์ แดงกระเปา และ รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล

                                -แบ่งกลุ่มเรียนรู้ 3 ฐาน โดย ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ และทีม นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                                -การกู้ชีพในภาวะภัยพิบัติ โดยกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าศาลา

                                -ประชุมทีมวิทยากรสรุปปัญหา และวางแผนการอบรมในวันรุ่งขึ้นโดยประมวลข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมในเวลา 2 วัน นำมาจัดเป็นการอบรมในวันรุ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการแบบที่ผู้เข้าอบรมและวิทยากรต่างกลุ่มไม่ทราบว่าอีกกลุ่มมีเหตุการณ์ภายในอะไรเกิดขึ้นบ้าง เหมือนกับยามเกิดภัยพิบัติ เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าความจริงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันมีความสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยใช้หลักการจัดเป็นฐาน 4 ฐาน แต่ละฐานไปคิดโจทย์/Scenario ของฐานที่ตนเองไม่ต้องบอกใคร เพื่อใช้ในวันรุ่งขึ้น

                                                ฐาน 1 พื้นที่ประสบภัยพิบัติ (สีแดง)  นักวิชาการศูนย์ สช (คุณแอน-จำชื่อจริงไม่ได้)

                                                ฐาน 2 พื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติ (สีเหลือง)   นักวิชาการศูนย์ สช (คุณวีณาพร)

ฐาน 3 พื้นที่ศูนย์อพยพ  นักวิชาการศูนย์ สช (คุณส้ม-จำชื่อจริงไม่ได้)

ฐาน 4 กองบัญชาการภัยพิบัติ  นักวิชาการ คุณธีระวัฒน์ แดงกระเปา

                วันที่ 4 ตุลาคม 2555

-                    แบ่งผู้เข้าประชุมเป็น 4 กลุ่ม และแยกตามวิทยากรประจำกลุ่มไปอยู่ในบริเวณที่ไม่เห็นหน้ากัน (แยกไปอยู่คนละตึก) แจ้งวิทยุสื่อสารว่าจะทำการซ้อมภัยพิบัติ 1 ชั่วโมง ให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้ในช่วงแรก (ต่อไปเราคิดว่าให้ใช้ได้ 10 นาที)

-                    ในแต่ละกลุ่มจะมีวิทยากรสังเกตกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น และนำมาสรุป ข้อสังเกตร่วมกัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสนุกสนานกับการเรียนรู้ ทดลองร่วมกันมาก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-                    แนวคิดกระบวนการจัดกลุ่มที่ใช้เวลาน้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-                    การจัดฐานการฝึกอบรมการเตรียมเผชิญภัยภิบัติ ในภาคประชาชนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th