หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต/มวล   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เพื่อติดตาม นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และประสานงานความร่วมมือกับแหล่งฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ.วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีประเด็นที่ร่วมประชุมหารือกับอาจารย์พิเศษทางคลินิก คือ

 1. ความพร้อมด้านทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาที่ฝึกงาน

2. ความสนใจ เอาใจใส่ ต่อการฝึกงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร

3. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ศักยภาพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกันมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นักศึกษายังอ่อนในบางแขนงวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เรียนและปิดรายวิชาตั้งแต่ปี 2 หรือ ปี 3 เทอมแรก เช่น จุลชีวิวทยาคลินิก

2. นักศึกษาตั้งใจฝึกงาน ขยัน แต่ขาดการซักถาม และการเข้าถึงงานด้วยตนเอง

3. ควรเพิ่มเติมความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ Case study หรือจัดให้มีการสอนก่อนให้นักศึกษาออกฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. นำเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมหลักสูตรในการพัฒนา หรือทำโครงการทบทวน เตรียมพร้อมก่อนการออกฝึกงาน เพื่อฟื้นความรู้ที่เรียนมาแล้ว

2. วิเคราะห์ กิจกรรม วิธิการสอน โดยเฉพาะ รายวิชาที่เรียนด้วยเทคนิค PBL เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมในการตั้งคำถาม การนำเสนอผลการค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. สอนเสริม ปฐมนิเทศ การเตรียมพร้อมก่อนการออกฝึกงาน โดยการเพิ่มความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ Case study เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้จริงในการฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th