หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   12 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   1) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรสาคร   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานนึกศึกษาฝึกสหกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงาน ณ สถานประกอบการ โดยแบ่งขั้นตอนนิเทศงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

  1. พบ พูดคุย สอบถาม Job Supervisor โดยลำพัง เพื่อสอบถามความพึงพอใจ ปัญหา/อุปสรรค ความประพฤติ ฯลฯ ของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกสหกิจ
  2. พบ พูดคุย สอบถาม นักศึกษาโดยลำพัง ในประเด็นความเป็นอยู่ ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่จะดำเนินงาน ผลตอบแทน ฯลฯ
  3. หารือร่วมกันระหว่าง Job Supervisor /อาจารย์/นักศึกษา ในประเด็นปัญหา/อุปสรรค โครงการที่จะดำเนินงาน ฯลฯ


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

  1. บางสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมมต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดนักศึกษาเข้าไปฝึกสหกิจจำนวน 2 คน เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการยิ่งขึ้น เนื่องจาก ทางสถานประกอบการได้เตรียมแผนงานเอาไว้แล้วสำหรับนักศึกษาสองคน (หากมีคนเดียวเนื้องานจะมากเกินไป) ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้าไปฝึกสหกิจ ทางสถานประกอบการต้องเตรียมแผนงานใหม่
  2. นักศึกษาส่งเล่มรายงานจากการฝึกสหกิจล่าช้า (3-6 เดือน) ส่งผลให้ข้อมูลบางอย่างจากการทำโครงการของนักศึกษาระหว่างฝึกสกิจ สถานประกอบการไม่สามารถนำไปต่อยอดได้ตามแผนงงานที่กำหนดไว้
  3. ทางศูนย์สหกิจส่งแบบเสนอความต้องการฝึกสหกิจไปยังสถานประกอบการล่าช้า ส่งผลให้สถานประกอบการมีเวลาน้อยเกินไปสำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลไปเสนอกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อช่วยกันปรับปรุงให้การฝึกสหกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th