หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   lสำนักวิชาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  พังงา
  เรื่อง/หลักสูตร    ผลการนิเทศการฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  เวลา 13.30 น.  เดินทางมาถึงร้านปันยาดี ตั้งอยู่เลขที่ 6/8 หมู่ที่ 1 ถนนโคกกลอย-ท่านุ่น ตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยร้านยานี้มี  เภสัชกรเสริมวุฒิ แก้วบำรุง เป็นอาจารย์แหล่งฝึกงาน  เคยรับฝึกงานให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อฝึกปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในระหว่างกลางปี 2555 มาก่อน ขณะนี้รับฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 6  PHA-596  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 2 คน รับ 1 ผลัด เป็นผลัด 3 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2555ร้านยาจะย้ายไปอยู่ร้านใหม่ ห่างจากอาคารเดิม 3 หลัง หลังจากย้ายไปร้ายยาใหม่ ก็จะพัฒนาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ต่อไป 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

             ร้านยา สามารถรับนักศึกษาได้ 1 ผลัด เนื่องจากสถานที่จำกัด จึงสามารถรับได้เพียง 1 ผลัด  ร้านยาไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลากหลาย เพราะคนในท้องถิ่นเล็ก มีอาการของคนไข้คล้ายๆ กัน ทำให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ต้องทำร้ายงานคนไข้ 50 คนต่อรอบ จึงอารมีอาการซ้ำๆกันได้

         น่าจะมีการปรึกษาในชุดกรรมการฝึกงานว่า ในเรื่องร้ายยา จำเป็นต้องมีการบันทึกคนไข้ 50 คนหรือไม่ หรือควรจะลดลง มีขั้นต่ำลดลงมา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ควรมีการปรับปรุงการลงบันทึกในรูปของร้านยาเฉพาะ เพราะข้อความบางอย่างมีเหมือนกับของโรงพยาบาล  ซึ่งนักศึกาาก็มีการฝึกงานในโรงพยาบาลทุกคน จึงควรแยกการบันทึกให้ชัดเจนในร้านขายยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th