หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    ผลการนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  เวลา 6.30  น. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ถนอมจิต  สุภาวิตา ออกเดินทางพร้อมอาจารย์ เภสัชกร ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ออกเดินทางไปนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม 6  ในรายวิชา PHA-596  ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีเภสัชกรอภิชาติ จิตต์ซื่อ เป็นผู้รับผิดชอบการฝึกงาน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 503 เตียง แต่มักมีเตียงเสริมในบางครั้ง ได้ 600 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล หรือ HA ขั้นที่ 2  มีเภสัชกร 38 คน  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 25 คน  มีพนักงานผู้ช่วยอื่น ๆ อีกประมาณ 100 คน  แบ่งห้องผู้ป่วยนอก เป็น 4 ห้อง อยู่ต่างชั้นกัน  มีจำนวนคนไข้้นอกเฉลี่ย 2,000-2,500 คนต่อวัน  กลุ่มงานเภสัชกรรม มีงานเภสัชกรรมคลินิก เช่น งานให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องยา/การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย งานบริการข้อมูลยา (เภสัชสนเทศ)) งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของยา งานประเมินการใช้ยา งานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยใน งานเตรียมยาผู้ป่วยเฉพาะราย เคมีบำบัด และอาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ หรือ TPN เป็นต้น  สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกงาน มี 2 ผลัด  ผลัดที่ 2 ผ่านไป มีการฝึกงานในผู้ป่วยในมากกว่าในผลัด 3  (ผลัดที่ 1 ไม่มีนักศึกษามาฝึก)  พบว่าค่าหอพักที่ภุเก็ตราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน) ระหว่างการฝึกของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลจะไม่รับฝึกให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น  อาจจะเนื่องจากห้องยาคับแคบ รับฝึกให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน  และมีปัญหานักศึกษาบางคนมีความไม่พร้อมในการเข้าถึงผู้ป่วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การแก้ไขเรื่องการรับนักศึกษาได้น้อย  แก้ไขโดยขอให้รับเป็นหลายผลัด ครั้งละ 2 คน และขอให้โรงพยาบาลรับฝึกให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป สำหรับเรื่องที่พักราคาแพง ควรให้นักศึกษาทีี่มีญาติ หรือเป็นคนในพื้นที่อยู่ในภูเก็ตที่สามารถพักด้วยได้  เลือกไปฝึกที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าที่พัก  สำหรับการร่วมมือการฝึก ได้ให้ข้อมูลการร่วมมือกับ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

        การนำข้อมูลเสนอท่านคณบดี ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกับการเข้าถึงผู้ป่วยทั้งผุ้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ให้มีการจัดอบรมก่อนการฝึกงาน ให้มีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งมีจัดการเรียนการสอน โดยมี project  ให้มีการทำงานในโรงพยาบาล  อีกกลุ่มหนึ่งเน้นการผลิต ฝึกงานในโรงงานยา โรงพยบาลที่มีการผลิต   สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเตียงไม่มาก 

    จึงควรมีการอบรมก่อนการฝึก ถึงแนวทางการเข้าถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ และต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ผิดพลาดในการจ่ายยา พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th