หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   12 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   จังหวัด  เพชรบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุม "นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ สกว. และการร่วมกันอภิปรายแนะนำแนวทางการวิจัยให้อาจารย์ใหม่และนักวิจัยรุ่นใหม่   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับข้อเสนอแนะที่ดีในการทำงานวิจัยและได้มีเครือข่ายงานวิจัยกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว.และนักวิจัยชั้นนำของประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆในการทำงานวิจัยจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาปรับใช้ในการทำงานวิจัยจริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th