หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 พ.ย. 2555    ถึงวันที่   02 พ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัช วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา ร้านยาเภสัชชุมชน 2 ฟาซิโน ลพบุรีราเมษ และโรงพยาบาลปากพะยูน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าไปนิเทศงานนักศึกษา ร้านยาเภสัชชุมชน 2 ฟาซิโน ลพบุรีราเมษ  และโรงพยาบาลปากพะยูน   ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจในการฝึกทั้ง 3 แหล่ง  แต่ปัญหาจะอยู่ที่ นักศึกษาแม้ว่าจะเคยฝึกร้านยาอยู่แล้วยังดูเหมือนขาดประสบการณ์ ดังนั้นเป็นจุดที่จะต้องนำมาพัฒนาต่อ ว่าทำอย่างไรให้นักศึกษาที่เข้าไปฝึกในร้านยานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับปรุง กระบวนการฝึกงาน โดยเฉพาะสายร้านยาที่ต้องการปรับปรุงรูปแบบให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความลำบากับแหล่งฝึกมากเกินไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนด้านร้านยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th