หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   26 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   26 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ครั้งที่ 8/255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

10.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30 น. – 13.30 น.

- ระเบียบวาระที่ 1: แจ้งเพื่อทราบ

- ระเบียบวาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555

- ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง

  3.1  การพิจารณาค่าตอบแทนแหล่งฝึก

  3.2 กำหนดการประชุม US-Thai Consortium ครั้งต่อไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

- ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  4.1  การส่งมอบงานของประธานและฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ชุดเดิม ต่อประธานชุดใหม่

  4.2 การแต่งตั้งฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ชุดใหม่

  4.3 โครงการพัฒนาการฝึกงานภาคบังคับสาขาคุ้มครองผู้บริโภค

  4.4 การพิจารณาเลือกประธานคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ

  4.5 การเสนอชื่อคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้แทนในสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7

  4.6 การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 ในราวต้นเดือนกันยายน 2557

- ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

         

ด้วยศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กรุงเทพมหานคร ได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ ศ.ศ.ภ.ท. เพื่อสรุปความเห็นในหลายประเด็นซึ่งสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2555 และเรื่องพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 8/2555 โดยมีประเด็นสำคัญที่ปรากฏเป็นข้อสรุปของแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 (แจ้งเพื่อทราบ)

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. ครั้งแรกของวาระใหม่

ระเบียบวาระที่ 2 (รับรองรายงานการประชุม)

                   ได้มีการแก้ไขรายละเอียดที่ไม่เป็นสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสะกดคำผิดและคำซ้ำ และที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3 (เรื่องสืบเนื่อง)

3.1 การพิจารณาค่าตอบแทนแหล่งฝึก

          ในประเด็นนี้ ได้มีการเสนอความเห็นอย่างแพร่หลาย โดยการเสนอการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกออกเป็น 2 ส่วน คือ

1)      การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ

ที่ประชุมมีมติ ให้มีการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมา โดยจ่ายค่าตอบแทน 100 บาท/คน/วัน (อ้างอิงตามมติ ครม. เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกสำหรับนักศึกษา)

2)      การฝึกงานในชั้นที่ 6 (เฉพาะทาง)

ที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายคณะอนุกรรมการฝึกงานด้านต่างๆ ทั้ง Pharmaceutical care และ Pharmaceutical science จัดทำ Model โดยปรึกษากับสมาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนอาจจะค่าตอบแทนในรูปของเงินอย่างเดียว หรือเป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงินรวมกับการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม เพื่อเสนอ ศ.ศ.ภ.ท. ต่อไป

3.2   กำหนดการประชุม US-Thai Consortium ครั้งต่อไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

ที่ประชุมมีมติกำหนดวันที่จะนำเสนอให้กับผู้ประสานงานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดการประชุมในราวสัปดาห์ที่ 2 – 3 ของเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีเนื้อหาที่ต้องการขอความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

1)      การศึกษาต่อในระดับ Residency ของนักศึกษา Pharm. D ที่ได้มีการศึกษาอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อเนื่องได้เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายๆด้าน โดยแนวทางที่ต้องการนำเสนอ ได้แก่

-       ต้นสังกัดให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อ Residency โดยไม่รับเงินเดือนจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (โดยปกติทางสถาบันเหล่านั้นจะต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา Residency)

-       การจ่ายค่า Bench fee ให้กับสถาบัน โดยปกติค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะไม่เท่ากัน เช่น ค่าใช้จ่ายในส่วน Clinical rotation และ Laboratory เป็นต้น

2)      การส่งนักศึกษาทุนกาญจนาภิเษก (RGJ) เพื่อไปทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม

3)      การต่อยอดความรู้ในส่วนของ Post-doctoral education หรือ fellowship

4)      เรื่องเภสัชศาสตร์ศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา)

4.1   การส่งมอบงานของประธานและฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ชุดเดิม ต่อประธานชุดใหม่

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียากุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. ได้รับข้อมูลการส่งมอบงานจาก รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ดังนี้

การดำเนินงานที่ได้จัดทำไปเรียบร้อยแล้ว

1)      ข้อมูลฐานะทางการเงินของ ศ.ศ.ภ.ท. คงเหลือ 231,116 บาท

2)      ธรรมนูญการดำเนินงานของ ศ.ศ.ภ.ท. ที่ได้จัดทำไว้

3)      การจัดทำการวิจัย มคอ.1 ที่ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เพื่อแก้ไขในรายละเอียด ซึ่งทางคณะผู้วิจัยกำลังดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ

4)      ได้มีการขอปรับสัดส่วนการสอบในวิชาวิทยาศาสตร์ของการรับในระบบ Admission ซึ่ง ทปอ.อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

5)      การจัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล

6)      การจัดทำ MOU กับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

การดำเนินงานที่ควรจะต้องให้ความสำคัญในลำดับต่อไป

1)      เภสัชศาสตร์ศึกษา

2)      การจัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน

3)      การจัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์

4)      โครงการแหล่งฝึกในดวงใจ เพื่อจัดหา Best practice ที่ให้การดูแลนักศึกษาที่ดีทั้งทางด้านทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)

4.2   การแต่งตั้งฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ชุดใหม่

ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. ได้ทำการแต่งตั้งฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการ ศ.ศ.ภ.ท. ชุดใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1)      ภญ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์                                                      เลขานุการ

(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)      

2)      ภญ.ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ

(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

3)      ภญ.ดร.กุสาวดี เมลืองนนท์                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)

4.3   โครงการพัฒนาการฝึกงานภาคบังคับสาขาคุ้มครองผู้บริโภค

เนื่องจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้เสนอวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

4.4   การพิจารณาเลือกประธานคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ

เนื่องจากประธานคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ จะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2556 จึงขอเสนอให้ที่ประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ได้ทำการสรรหาประธานคณะอนุกรรมการฯท่านใหม่เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมเพื่อการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้จัดหาเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยงานต่อไปด้วย

ในประเด็นนี้ ฝ่ายเลขาธิการฯได้ทำการประสานกับประธานคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ เพื่อทาบทามให้ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 1 วาระ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขาธิการฯประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับเพื่อนำเสนอในที่ประชุม ศ.ศ.ภ.ท. ในโอกาสต่อไป

4.5   การเสนอชื่อคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้แทนในสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เสนอรายชื่อคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้แทนในสภาเภสัชกรรม วาระที่ 7 จำนวน 5 รายชื่อ (รวมประธาน ศ.ศ.ภ.ท.) และจากการเสนอรายชื่อ มีคณบดีจำนวน 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการในสภาเภสัชกรรม ดังนี้

1)      รศ.ดร.วงศวิวัฒน์ ทัศนียกุล    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2)      รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3)      รศ.ดร.จุรัตน์ นันทานิช         คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4)      รศ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5)      รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

4.6   การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 ในราวต้นเดือนกันยายน 2557

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สอบถามความเห็นและช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 เพื่อจะนำข้อมูลไปพิจารณาให้สอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงวันที่สอบความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ ของสภาเภสัชกรรมต่อไป

ที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่คณะเภสัชศาสตร์ จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในราววันที่ 18 สิงหาคม 2555 หรืออาจจะอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2557

ระเบียบวาระที่ 5 (เรื่องอื่นๆ)

5.1   การจัดการประชุม 99 ปี สมัชชาเภสัชกรรมไทย

ประธานฯได้เสนอให้งดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2555 เนื่องจากมีเวลาใกล้เคียงกับการประชุมในครั้งนี้ และได้เชิญชวนให้คณบดีทุกท่านเข้าร่วมการประชุม 99 ปี สมัชชาเภสัชกรรมไทยที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น จึงได้เสนอให้มีการประชุมในครั้งถัดไปในวันที่ 8 ธันวาคม 2555

ในประเด็นนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติกำหนดไว้เป็นวันที่ 8 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขาธิการฯจะประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการประชุม 99 ปี สมัชชาเภสัชกรรมไทยเพื่อแจ้งให้กรรมการทราบอีกครั้ง

5.2   ประชาสัมพันธ์การประชุม เรื่องการศึกษาและสภาวิชาชีพ ในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารไบเทคบางนา

5.3   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคเภสัชกรรม)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งว่าสถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคเภสัชกรรม) เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ร่วมจัดทำหลักสูตรและมีการอ้างอิงชื่อคณบดีหลายท่านของคณะเภสัชศาสตร์ ในเบื้องต้นสภาเภสัชกรรมได้มีหนังสือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ที่อาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องบทบาทและเนื้อหาของการเรียนที่ไม่ก้าวล่วงเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์อื่นๆและข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์อื่นๆและข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรมต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th