หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   17 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา ม. วลัยลักษณ์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม เทอม 2/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 9 ตค.55 นิเทศสหกิจนักศึกษาที่เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 16-17 ตค. 55 นิเทศสหกิจที่เทศบาลหาดใหญ่ และเทศบาลบ้านพรุ จ.สงขลา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับทราบข้อมูคุณลักษณะของบัณฑิตตามลความต้องการของสถานประกอบการ  และทราบความต้องการของสถานประกอบการ เกี่ยวกับความต้องการการบริการวิชาการของหลักสูตร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สหกิจศึกษา และหัวข้อการบริการวิชาการแก่ชุมชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th