หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสัมนาโครงการพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ร่วมพิจารณาข้อสอบในสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งประกอบด้วย วิชาแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
โดยข้อสอบทั้งหมดรวบรวมจากทุกมหาวิทยาลัยที่ออกมาหลังจากการประชุมสัมนาในครั้งที่ 1
ข้อสอบจะเน้นเรื่อง Competency ของนักเทคนิคการแพทย์
เกณฑ์การพิจารณาข้อสอบคือ แยกข้อสอบว่าข้อใดบ้างเป็น knowledge และข้อใดบ้างเป็นการวัด competency และเป็น competency แบบใด
และยังมีการตกลงร่วมในการประชุมสัมนาให้นำมาข้อสอบ competency นี้ไปใช้ในการสอบ 10 % และที่เหลือยังคงเป็น knowledge
ข้อสอบทั้งหมดหลังจากพิจารณาแล้วจะนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขา ทำการตรวจสอบ และนำเข้าสู่คลังข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบฯต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางวิธีการออกข้อสอบเพื่อวัด competency มาประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบในรายวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ นศ. คุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th