หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   17 ก.ค. 2555    ถึงวันที่   19 ก.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ดังเอกสารแนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาเทคนิกการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในส่วนกระบวนการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานและแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th