หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  ด้วงมะโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   27 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   westmead breast cancer institute   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    Sydney International Breast Cancer Congress 2012
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในการรักษา การวินิจฉัย และความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม มีการนำเสนอความรู้ งานวิจัย จากนักวิจัยประเทศต่างๆ เป็นการอัพเดตความรู้ทางด้านโรคมะเร็งเต้านมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานวิจัย และมาปรับใช้สำหรับการเรียการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการวิจัยและการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th