หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบการ จ.สงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจ หลักสูตรอาชีวอนามัย 2/55
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย จำนวน 3 คน (3 สถานประกอบการ)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ได้รับคำชมจากสถานประกอบการ 1 แห่ง ในประเด็นมีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบงานดี สามรภริเร่มงานได้เองอย่างมีประสิทธิผล ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. อีก 2 แห่ง ได้รับทราบปัญหาทั่วๆ ที่พบจากการนิเทศของนักศึกษา ได้แก่ ความมั่นใจในการทำงาน การแสดงความคิดเห็น และ การริเร่มงานของ นักศึกษา

ซึ่งทางหลักสูตรต้องนำมาปรับปรุง เพื่อฝึกให้ นศ. กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการทำงาน   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th