หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   14 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด ปี 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมการตลาดได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของการฝึกปฏิบัติงาน โดยในโครงการมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. การสัมมนา ในหัวข้อ "เภสัชกรรมการตลาดกับบทบาทในระบบยา"

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ความท้าทายในงานผู้แทนยา"

3. การบรรยาย เรื่อง "การทำงานอย่างเป็นวิชาชีพ มุมมองรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง"

4. การประชุมหารือระหว่างเครือข่ายคณาจารย์ และ นิสิต นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาในสาขาเภสัชกรรมการตลาด

2. การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกับบริษัทยา/แหล่งฝึกฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การสร้างนักศึกษาในสาขาเภสัชกรรมการตลาดประเภทต่างๆ เช่น Marketing, CRA, RA, Medical representative เป็นต้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th