หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   16 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

คณะกรรมการฯได้ประชุมเพื่อวางแผนการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ข้อสรุปดังเอกสารแนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาคุ้มครองผู้บริโภค

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. นำแนวทางการฝึกปฏิบัติงานของส่วนกลางไปพัฒนาและวางแผนการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชา

2. นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาสร้างอัตตลักษณ์หรือสาขาเน้นในด้านคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th