หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ผศ.พีรรัชต์ ไทยนะ และ อ.ธิดสา โสตถิโยธิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งแหล่งฝึกได้รับนักศึกษาของ มวล.จำนวน 2 ผลัด ผลัดละ 2 คน ดังนี้

ผลัดที่ 1 (27 ส.ค. - 21 ก.ย.) นางสาวกฤติกา คงเคล้า และนางสาวอมาวดี วชิรศิริ

ผลัด 2 (24 ก.ย. - 19 ต.ค.) นายณัฐพล ทิพย์มนตรี และนายภาณุพงศ์ อังศุภมงคล

ผลการนิเทศพบว่า

1. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในส่วนของงานเตรียมยาเคมีบำบัดและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการเตรียม ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การชั่งสาร การเตรียม การบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพ

2. จากการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยแหล่งฝึก พบว่านักศึกษาทั้ง 2 ผลัดมีความกระตือรือร้น แต่มีทักษะที่ต่างกัน

3. การประสานงานกับมหาวิทยาลัยราบรื่นดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแหล่งฝึกที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก อาจพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของสำนักวิชาฯในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th