หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   20 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Redox-mediated intervention of non-communicable disease
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

-การประชุม เน้นเนื้อหาด้าน Redox-mediated intervention of non-communicable disease ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพร อาหารเสริม ในการบำบัด ต้านโรค ที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด กระดูพรุน โรคประสาทสมองเสื่อม โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ดาเรศ เซนต์แคร์ วิทยากรผู้เชี่ยวซึ่งเป็นนักวิชาการไทยที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ วางแผนในการทำวิจัย ร่วมทั้งถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ ด้านการวิจัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนวิจัย และวางแผนการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทั้งอาจารย์ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาและนักวิจัยที่จะไปเพิ่มเติมความรู้ เทคนิคด้านการวิจัยในต่างประเทศ

-การแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรสายวิชาการในการเชิญเป็นผู้สอน บรรยาย ในแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการ โดยหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการประสานงานเพื่อการสนับสนุนการสอนรายวิชา พิษวิทยา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

-ความร่วมมือด้านการวิจัย การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัย แคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  วางแผนการวิจัย การแลกเปลี่ยน ร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันที่ร่วมโครงการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์เข้าสู่โครงการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th