หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   09 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

สรุปประเด็นสำคัญ

1.  การแต่งตั้งนายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เป็นปลัดกระทรางสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตค.2555 และการแต่งตั้ง รศ.ดร.ประวิทย์ เจนวัฒนกุล เป็นคณบดี คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ กันยายน 2555 มีวาระ 4 ปี

2. แนวทางการจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยการจัดทำคลังข้อสอบใหม่ ทุกสถาบันและผู้ปแระกอบวิชาชีพมีส่วนร่วม และเน้นข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ (Professional competency) และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยใช้ระบบ Computer base และการเลือกข้อสอบแบบสุมในการสอบของแต่ละคน โดยข้อสอบจะผ่านการตรวจสอบและวิพากย์โดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำไปใช้ในการสอบ

3. ความร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบัน โดยเน้น 4 ประเด็นหลัก คือ

3.1 การเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและการเข้าถึงชุมชน ผู้นำองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ โดยให้แต่ละสถาบันส่งเรื่อง การจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทุกสถาบันควรได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 เรื่องเพื่อนำเสนอในการประชุมที่จะจัดขึ้น ในช่วงเดือน มิย.-กค.2556 (ส่งหัวข้อเรื่องภายในวันที่ 26 พย.2555 เพื่อแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

3.2 การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ของเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Active learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการวิชาชีพกับธุรกิจ การทำงาน การใช้ชีวิตร่วมกับสังคม

3.3 การจัดการเรียน การสอน เน้นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการการจัด การสอน รวมทั้งเน้นการสอนจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.4 การจัดกิจกรรม/ การศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

3.5 ความคืบหน้าด้าน มคอ.1 ของสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยอยู๋ในขั้นตอนการดำเนินงานของ ม.มหิดล และ ม.หัวเยวเฉลิมพระเกียรติ โดยทั้งสองสถาบันได้ขอให้ทุกสถาบันส่งข้อมูลการสำรวจที่ทำไว้เดิมให้ผู้รับผิดชอบรวบรวม และวิเคราะห์สรุปรายงานวิจัยต่อ สกอ.ต่อไป

3.6 แผนการปรับดปลี่ยนช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษา ให้สอดคล้องกันทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและในยุโรป อเมริการ โดยกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนกันยายน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 (ในสถาบันที่พร้อม)

3.7 การพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ตามวรรคที่ 3 องค์ปกระกอบของสภาคณบดีฯ ซี่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แก้ไข และประกาศให้ทุกสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ทั้งสถาบันเก่า และสถาบันใหม่ ได้ทราบหลักเกณฑ์ใหม่การเป็นสมาชิก  โดยให้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 10000 บาท/ปี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

4.แนวทางการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ เพื่อการเปิดให้สังคมภายนอกได้รูจักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นผ่านสื่อด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการรู้จักวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

 



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการบริหารงาน ดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถาบันอื่นๆ และสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการประชุม เพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และวางแผนการดำเนินกิจกรรม นำเสนอผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th