หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   19 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท.38)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 

 การประชุม วทท 38 ครั้งนี้ เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีการปาฐกถาพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย จำนวน 650 เรื่อง จาก 18 สาขาวิชา การแสดงสินค้าทางวิทยาศาสตร์ หนังสือและนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดโครงงานเยาวชนระดับประเทศ ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้พิจารณาคัดเลือกโครงงานที่ชนะเลิศไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scisoc.or.th/stt38/   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้เดิมผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานประชุมไปพัฒนาหัวข้วิจัย เพื่อนำเข้าสู่การเรียนการสอนที่ทันสมัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยสู่การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th