หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   18 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

นำนักศึกษาเดินทางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไป-กลับ ยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาการจัดระบบกิจกรรมนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ทั่วประเทศ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่นเป็นเขจ้าภาพ

สำหรับในส่วนนักศึกษานั้นมีการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และประกวดกองเชียร์ รวมถึงการแสดงที่ได้มีการจัดเตรียมเพื่อให้เห็นถึงความสามัคคีและความพร้อมเพรียงกันของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในแต่ละสถาบัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้มีการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาถึงการวางแผนการเดินทาง ทั้งในเรื่องเวลา ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย เป็นการฝึกความคิดและการทำงานเป็นระบบ และเป็นทีมของนักศึกษา และยังได้เรียนรู้ถึงระบบการจัดกิจกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th