หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   12 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏฺิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาตร์ 4 และ 6 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ในทางด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนยา การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตยา และการฝึกปฏฺิบัติงานวิชาชีพในร้านยา ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการดำเนินงานของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความคิดเห็นของอาจารย์แหล่งฝึกจะสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงประบบการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th