หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   18 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชสัมพันธ์ 25 12-18 ตุลาคม 2555
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้นำนักศึกษาไปแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 25  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง เริ่มเดินทางด้วยรถไฟตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 55 – 18 ตุลาคม 55  

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555  ได้เปิดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2555 มีคณะเภสัชศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วม 15 สถาบัน มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวนกว่า 2500 คน และคณาจารย์กว่า 100 คน  โดยมีการแข่งขันกีฬาอาทิเช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แชร์บอล เป็นต้น การประกวดเชียร์(Show Cheer)  นิทรรศการเภสัชกรรม “Pharmacy Land”  การอภิปลายบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมโดย  ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ท่านผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘ปูชนียบุคคลในวงการเภสัชศาสตร์’ ครูของวิชาชีพเภสัชกรรม และเคยได้รับรางวัล “คนดีของแผ่นดิน” ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเศก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 พร้อมทั้งพิธีบ่ายศรีสู่ขวัญแก่คณะนักกีฬาและมอบธงเจ้าภาพจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 26 ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะเป็นเจ้าภาพในคราวต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ควรมีการวางแผนที่รัดกุมมากกว่านี้ และในการจัดแข่งกีฬาครั้งนี้ทำให้เห็นรูปแบบการจัดที่มีประสิทธิภาพและมีความประทับใจโดยไม่จำเป็นต้องให้มีการไปเที่ยวนอกสถานที่ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตจริงที่จะเจอต่อไป และทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน

ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนักศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบการเดินทางพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th