หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาการผลิตและการค้นข้อมูลทางยา  จำนวน 5 แหล่ง  ดังนี้

  1. โรงเรียนอายุรเวทธำรง
  2. ร้านศรีรัตน์เภสัช
  3. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย
  4. โรงพยาบาลตำรวจ
  5. โรงงานเภสัชกรรมทหาร

ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  ได้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากแหล่งฝึกปฏิบัติงานและจากนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อเสนอแนะต่างๆจากทางแผล่งฝึกปฏิบัติงาน  จะนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน  รวมทั้งการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  เพื่อให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th