หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปนัดดา  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   11 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
จากการไปนิเทศสหกิจสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4 แห่ง คือ สำนักงานราชเทวี สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น บ.กรีนีโอ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า พบว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยสถานประกอบการฝากให้มีการฝึกให้นักศึกษาสามารถคิดงานได้เอง รู้จักการจับประเด็น และสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มากขึ้น


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th