หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   13 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โรงงานยาและร้านยาในเขตกรุงเทพฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วยดิฉัน ดร.อรรถวดี อ.พรพักตร์ อ.ปาจรีย์ และอ.สุริยน ได้เดินทางไปจ.กรุงเทพฯ เพื่อนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงงานและร้านยาในเขตจ.กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยดิฉันและอ.สุริยนได้เดินทางไปนิเทศด้วยกันจำนวน 5 แหล่ง โดยเป็นโรงงานผลิตยา 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอายุรเวทธำรง (ที่โรงพยาบาลศิริราช) เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์โลหิตและชีววัตถุ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นแหล่งฝึกงานทางด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และโรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็นแหล่งผลิตและควบคุมคุณภาพยา นอกจากนี้ยังไปนิเทศร้านยา 1 แห่ง คือร้านศรีรัตน์เภสัช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการเข้าไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพครั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยกับเภสัชกรประจำแหล่งฝึก ทำให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา ความรู้ความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งความประพฤติ ที่สามารถเป็นข้อมูลในการนำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองและปรับปรุงส่วนที่นักศึกษายังทำได้ไม่ดีต่อไป นอกจากนี้ทางแหล่งฝึกยังอนุญาตให้คณาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและอธิบายกระบวนการต่างๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาความรู้ของคณาจารย์ด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดการเรียนการสอน และเพิ่มเนื้อหาบางหัวข้อที่นักศึกษายังขาดอยู่เพื่อตอบสนองสำหรับการฝึกงานของนักศึกษารุ่นต่อไป นำความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาจริงมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน และการวิจัยต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th