หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ถนอมจิต  สุภาวิตา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   11 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศน์งานจังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  การไปนิเทศน์การฝึกงานของนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 การฝึกงานเฉพาะด้าน ที่ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง  และโรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการไปนำข้อมูลจากเภสัชกรแหล่งฝึก ถึงความพร้อมของนักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติตัว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การได้รับข้อมูลจากเภสัชกรแหล่งฝึก จะเป็นแนวทางให้มีการปรับปรุงแนวการสออน หรืออาจจะต้องจัดกิจกรรมเสริมให้นักศึกษา ให้มีความกล้าคิดที่จะแมีความพร้อมเพื่อให้ไปฝึกงานให้ดียิ่งขึ้น ให้มีความคิดที่จะปรับปรุงงานเมื่อเภสัชกรแหล่งฝึก ได้มีการซักถาม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาความรู้ของนักศึกษาให้มีความคิดเป็นระบบ  และมีความรู้เพื่อไปทำ home health care wfh  เพราะเป็นงานเปิดของโรงพยบาลแทบทุกแห่ง ที่มีการทำงานเป็นทีมของโรงพยาบาล เพื่อติดตามดูคนไข้ต่อที่บ้าน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th