หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   10 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เภสัช วลัยลักษณ์    จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน สตูล และ ควนขนุน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้ไปนิเทศงานแหล่งฝึกทั้ง 2 ที่ โดยได้คุยในส่วนฝึกงานของนักศึกษาทั้ง 2 แหล่ง ได้พบว่านักศึกษามีความตั้งใจมากในการฝึกงานแต่ทั้งนี้แล้ว ยังขาดทักษะ อยู่บ้างซึ่งต้องฝึกเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งได้มีการขอสนับสนุนหนังสือและฐานข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วย

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการพัฒนางานนักศึกษา และการพัฒนาแหล่งฝึกของวลัยลักษณ์ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบการนิเทศฝึกงานเพื่อให้เป็นประโยชน์กว่านี้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th