หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ต.ค. 2555    ถึงวันที่   02 ต.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

ประกอบด้วย

1. สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้า

2.สรุปสถานะการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

3.สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

4.Work Shop การจัดทำแผนงานก่อสร้าง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การอบรมดังกล่าว ได้มีการรวบรวมกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และอธิบายถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ นำแนวทางในการกฎหมายต่างๆนำมาใช้งานจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก้หน่วยงานของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้จากการประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด นำมาประยุกต์และปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ทันสมัยและทันต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและสถานประกอบการในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th