หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   09 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   EMBL   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    EMBO Conference Series Morphogenesis and Dynamics of Multicellular Systems
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 ต.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  The morphogenesis and dynamics of multicellular systems meeting focus on the most recent advances in light microscopy that are allowing cell and developmental biologists to visualize and quantify the behaviors of signaling molecules, cells, and complex tissues in living systems. Invited speakers have been selected with the aim of bridging the scale between subcellular and multicellular dynamics to understand how, for example, the cytoskeleton and the membrane transport machinery impacts on tissue mechanics. My research was present on the topic Nox1 Overexpression Enhances Epithelial To Mesenchymal Transition in Primary and Immortalized Human Keratinocytes.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-Transfered the knowledge

-Stimulating Ideas

-New knowledge >> the integrate cutting-edge imaging, biophysical and computational approaches that will drive the field in new directions  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-Study on dynamics changes in tissue organization underlie wound healing and regeneration, while a loss thereof is a hallmark of cancer by using  different microscopy techniques that have been proposed in the meeting.พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th