หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.เภสัชศาสตร์ มวล.   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6 ณ ร้านยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านเฟื่องฟ้าเภสัช (MOU) และร้านห้องยาชุมชน ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพทั้ง 2 ร้าน โดยคณาจารย์ที่เข้านิเทศงานประกอบด้วย อ.บงกชกร พลไชย อ.สุวิมล บวรศุภศรี และ อ.ปิ่นวดี ฆังฆะ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา จากการสะท้อนของแหล่งฝึก เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อเตรียมการสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ของนักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th