หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  ศรีหมอก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   23 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ มลพิษอากาศและผลกระทบ กฎหมาย การป้องกันมลพิษ การคสบคุมก๊าซ ไอ และฝุ่น การรตวจวัดมลพิษจากปล่อง การจัดทำบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชามลพิษทางอากาศและการควบคุม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th