หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   19 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท ยูเมด้า จำกัด และ บริษัท ยูนีซัน จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (กาผลิตและการวิเคราะห์)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในรายวิชา PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์) โดยมีรายละเอียดวิชาดังต่อไปนี้

          รหัสวิชา :  PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์)        0.5 (0-4-2)

          การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการผลิตและวิเคราะห์ยา เพื่อศึกษาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรด้านการผลิตยาและการวิเคราะห์ เช่น การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขสูตรตำรับ เอกสารกำกับยา บรรจุภัณฑ์ การขออนุญาตโฆษณา การจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด  และการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดยารวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์     เพื่อให้นักศึกษา

1.         อธิบายบทบาทและความสำคัญของเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

2.         พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

3.         มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

 

การนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการนิเทศงานจะเดินทางไปแหล่งฝึกเพื่อพบนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       ประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป

 

ในการนิเทศงานครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังแหล่งฝึก ได้แก่

1.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ผลการนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการนิเทศมีข้อสรุปของปัญหาที่พบในภาพรวมของแต่ละแหล่งฝึก ดังนี้

1.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระยะเวลาการฝึกงานสั้นและไม่สามารถทำ pre-test และ post-test ได้

-        นักศึกษาขาดการเรียนรู้เรื่อง Process validation

-        นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา และในการฝึกงานมีระยะเวลาสั้น ทำให้ไม่สามารถฝึกทักษะด้านนี้ให้กับนักศึกษา

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

1.2   เภสัชกรประจำแหล่งฝึกขอสนับสนุนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

-        เอกสาร USP 34

-        การทำ Inter-lab cross validation ที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 17025

1.3   อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

 

2.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป จุดเด่นของการฝึกงาน นักศึกษาได้เรียนรู้มาตรฐาน GMP PIC/S จากเอกสารที่มีการจัดเตรียมรองรับการตรวจประเมินตามแนวทางของ GMP PIC/S และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและทันสมัย อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาสั้น ทำให้การฝึกงานเป็นในรูปแบบของการศึกษาเรียนรู้แต่ขาดการเพิ่มพูนทักษะ อย่างไรก็ตาม พยายามให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงเท่าที่จะพอมีเวลาให้ฝึกฝน

-        นักศึกษายังขาดความเข้าใจเรื่อง GMP PIC/S ยังแยกความแตกต่างระหว่าง WHO GMP และ GMP PIC/S ได้ไม่ดีมากนัก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทำให้สามารถเรียนรู้ละเข้าใจมาตรฐาน GMP PIC/S ได้ดีมากขึ้น

-        ควรเพิ่มความรู้ด้านระบบน้ำและระบบอากาศให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษารุ่นที่ 2 ไม่ได้เข้าศึกษาโครงสร้างของระบบน้ำและระบบอากาศเนื่องจากแปลนโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม นักศึกษารุ่นที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบน้ำและระบบอากาศเรียบร้อยแล้ว

-        การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับหลักสูตร 6 ปี หรืออื่นๆ ควรมีการฝึกที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีหลายผลัดก็ตาม ทั้งนี้ จะสามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานที่ลึกมากขึ้นและสามารถเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนทักษะได้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัดเพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

-        นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ Up-scale ของกระบวนการผลิตจริง ทำให้เข้าใจถึงข้อควรระวังในการเรียนวิชาปฏิบัติการมากขึ้น รวมทั้ง ได้เห็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการเรียนในรูปแบบบูรณาการเพื่อทำให้สามารถเข้าใจการทำงานแบบองค์รวมทางวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

2.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึก โดยเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (เฉพาะทาง) ในปีต่อๆไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึก โดยเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (เฉพาะทาง) ในปีต่อๆไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th