หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคลังข้อสอบ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุม สัมมนาแนวการทำจัดข้อสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกข้อสอบ ซึ่งที่ประชุมได้เน้นให้ข้อสอบสามารถวัดผล competency หรือความสามารถหลักของนักเทคนิคการแพทย์ ที่จะต้องมีก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวข้อสอบที่เน้น competency สามารถพัฒนาและฝึกนักศึกษา ให้มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาเป็น  มีกระบวนการทางความคิด และส่งเสริมความสามารถหลัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต  

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th