หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

           ด้วยคลังข้อสอบฯที่มีในปัจจุบันนั้นใช้มาหลายปี ถึงเวลาที่จะต้องร่วมจัดทำคลังข้อสอบฯใหม่ จึงมีโครงการฯ เพื่อให้คณาจารย์ในสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อความคิดเห็นแนวทางการออกข้อสอบฯ จากทั้งหมด 7 สาขาวิชา รวมทั้งกฏหมายวิชาชีพฯ

          จากผลการประชุมสัมนาทำให้ได้มาซึ่งแนวทางของการออกข้อสอบ คือไม่ควรเน้นที่ความจำ แต่ควรเน้นไปที่การวัด Competencies (สมรรถนะ) ของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ออกมาได้ใน 4  competency คือ Profession knowledge, Professional performaning (laboratory analysis/testing), Laboratory oparations และ Supportive ability

      ทุกมหาวิทยาลัยต้องกลับไปทำการออกข้อสอบ เพื่อจะนำมาเสนอในที่ประชุมสัมนาที่จะจัดอีกครั้งในวันที่ 26-28 ต.ค. 2555

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ชี้แจงแนวทางการออกข้อสอบฯ ในที่ประชุมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้ออกข้อสอบ  เพื่อนำไปเสนอในการประชุมสัมนาที่จะจัดอีกครั้งในวันที่ 26-28 ต.ค. 2555 และนำข้อสอบนั้นไปเข้าคลังข้อสอบต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบและเข้าใจ competencies ทั้ง 4 ด้านของนักเทคนิคการแพทย์มากขึ้น สามารถนำไปประยุต์ใช้ในการสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ และพร้อมในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th