หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิชิต  โนสูงเนิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแหล่งฝึก   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แหล่งฝึก

19 กันยายน 2555

-       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

-       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

20 กันยายน 2555

-       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

-       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทไบโอแลป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

21 กันยายน 2555

-       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

-       ร้านยาศิระเภสัช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

เนื้อหา

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในรายวิชา PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์) และรายวิชา PHA-596: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (งานสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล) โดยมีรายละเอียดวิชาดังต่อไปนี้

          รหัสวิชา :  PHA-494: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 (การผลิตและการวิเคราะห์)        0.5 (0-4-2)

          การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในการผลิตและวิเคราะห์ยา เพื่อศึกษาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรด้านการผลิตยาและการวิเคราะห์ เช่น การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขสูตรตำรับ เอกสารกำกับยา บรรจุภัณฑ์ การขออนุญาตโฆษณา การจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด  และการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดยารวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรม

 

          รหัสวิชา :  PHA-596: การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 (งานสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล) 1.5 (0-12-6)

          การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านสารสนเทศทางยาและสถานพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทวิชาชีพของเภสัชกรด้านสารสนเทศทางยาและบทบาทวิชาชีพเภสัชกรในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ เช่น การให้บริการเภสัชสนเทศ การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลเวชภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และ การพัฒนางานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์ในองค์กร

 


 

วัตถุประสงค์     เพื่อให้นักศึกษา

1.         อธิบายบทบาทและความสำคัญของเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

2.         พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

3.         มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรกมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมีการมอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการนิเทศนักศึกษา ดังนี้

 

การนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการนิเทศงานจะเดินทางไปแหล่งฝึกเพื่อพบนักศึกษาและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกในภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       ประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึกในปีต่อๆไป

 

ในการนิเทศงานครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังแหล่งฝึกรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่

1.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

4.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทไบโอแลป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

5.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

6.       ร้านยาศิระเภสัช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

ผลการนิเทศงานของคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากการนิเทศมีข้อสรุปของปัญหาที่พบในภาพรวมของแต่ละแหล่งฝึก ดังนี้

1.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระยะเวลาการฝึกงานสั้นและไม่สามารถทำ pre-test และ post-test ได้

-        นักศึกษาขาดการเรียนรู้เรื่อง Process validation

-        นักศึกษาขาดทักษะการเรียนรู้ด้านจุลชีววิทยา และในการฝึกงานมีระยะเวลาสั้น ทำให้ไม่สามารถฝึกทักษะด้านนี้ให้กับนักศึกษา

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

1.2   เภสัชกรประจำแหล่งฝึกขอสนับสนุนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

-        เอกสาร USP 34

-        การทำ Inter-lab cross validation ที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 17025

1.3   อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูเมด้า จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

 

2.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป จุดเด่นของการฝึกงาน นักศึกษาได้เรียนรู้มาตรฐาน GMP PIC/S จากเอกสารที่มีการจัดเตรียมรองรับการตรวจประเมินตามแนวทางของ GMP PIC/S และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและทันสมัย อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลาสั้น ทำให้การฝึกงานเป็นในรูปแบบของการศึกษาเรียนรู้แต่ขาดการเพิ่มพูนทักษะ อย่างไรก็ตาม พยายามให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงเท่าที่จะพอมีเวลาให้ฝึกฝน

-        นักศึกษายังขาดความเข้าใจเรื่อง GMP PIC/S ยังแยกความแตกต่างระหว่าง WHO GMP และ GMP PIC/S ได้ไม่ดีมากนัก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมทำให้สามารถเรียนรู้ละเข้าใจมาตรฐาน GMP PIC/S ได้ดีมากขึ้น

-        ควรเพิ่มความรู้ด้านระบบน้ำและระบบอากาศให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษารุ่นที่ 2 ไม่ได้เข้าศึกษาโครงสร้างของระบบน้ำและระบบอากาศเนื่องจากแปลนโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม นักศึกษารุ่นที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบน้ำและระบบอากาศเรียบร้อยแล้ว

-        การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับหลักสูตร 6 ปี หรืออื่นๆ ควรมีการฝึกที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีหลายผลัดก็ตาม ทั้งนี้ จะสามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานที่ลึกมากขึ้นและสามารถเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนทักษะได้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัดเพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

-        นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ Up-scale ของกระบวนการผลิตจริง ทำให้เข้าใจถึงข้อควรระวังในการเรียนวิชาปฏิบัติการมากขึ้น รวมทั้ง ได้เห็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการเรียนในรูปแบบบูรณาการเพื่อทำให้สามารถเข้าใจการทำงานแบบองค์รวมทางวิชาชีพได้ดียิ่งขึ้น

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

2.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทยูนีซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

 

3.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

3.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        นักศึกษาควรจะต้องสอบถามหรือซักถามการทำงานหรือกระบวนการทำงานจากพี่เภสัชกรหรือบุคลากรที่ทำการฝึกปฏิบัติงานให้ เนื่องจากในบางโอกาสเภสัชกรแหล่งฝึกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากทำให้ไม่มีโอกาสได้สอนการทำงานหรืออธิบาย อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาสอบถามพี่เภสัชกรกรหรือบุคลากรที่ทำการฝึกปฏิบัติงานให้สามารถตอบคำถามหรืออธิบายสิ่งที่นักศึกษาสงสัยได้อย่างชัดเจน

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากรายละเอียดและเนื้อหามีมากทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้แต่ไม่ได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัดเพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางบริษัท มีแนวความคิดที่จะจ่ายค่าตอบแทนหากนักศึกษาสามารถฝึกฝนและมีทักษะในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานด้วย

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

3.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

 

4.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทไบโอแลป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

4.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป จุดเด่นของการฝึกงาน นักศึกษาได้เรียนรู้มาตรฐาน GMP PIC/S จากเอกสารที่ผ่านการตรวจประเมินตามแนวทางของ GMP PIC/S อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        นักศึกษาควรจะต้องสอบถามหรือซักถามการทำงานหรือกระบวนการทำงานจากพี่เภสัชกรหรือบุคลากรที่ทำการฝึกปฏิบัติงานให้ เนื่องจากในบางโอกาสเภสัชกรแหล่งฝึกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากทำให้ไม่มีโอกาสได้สอนการทำงานหรืออธิบาย อย่างไรก็ตาม เภสัชกรแหล่งฝึกได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากฝ่าย QA เป็นหลักทำให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของการทำงานของบริษัท ได้ชัดเจน

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากรายละเอียดและเนื้อหามีมากทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้แต่ไม่ได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัด (หรือประมาณ มากกว่า 3 เดือน) เพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

-        แหล่งฝึกมักจะเสนอโอกาสในการทำงานให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงาน เพื่อจะลดขั้นตอนการเรียนรู้งานของบริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้จริง

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

4.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทไบโอแลป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)

 

5.       โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

5.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป จุดเด่นของการฝึกงาน นักศึกษาได้เรียนรู้มาตรฐาน GMP PIC/S จากเอกสารที่ผ่านการตรวจประเมินตามแนวทางของ GMP PIC/S อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        นักศึกษาควรจะต้องสอบถามหรือซักถามการทำงานหรือกระบวนการทำงานจากพี่เภสัชกรหรือบุคลากรที่ทำการฝึกปฏิบัติงานให้ เนื่องจากในบางโอกาสเภสัชกรแหล่งฝึกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากทำให้ไม่มีโอกาสได้สอนการทำงานหรืออธิบาย อย่างไรก็ตาม เภสัชกรแหล่งฝึกได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากฝ่าย QA เป็นหลักทำให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของการทำงานของบริษัท ได้ชัดเจน และได้รับมุมมองความเห็นของการเป็นเภสัชกรประจำฝ่ายประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี

-        ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ตามที่สำนักวิชาฯกำหนด เนื่องจากรายละเอียดและเนื้อหามีมากทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้แต่ไม่ได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัด (หรือประมาณ มากกว่า 3 เดือน) เพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งทางบริษัท มีแนวความคิดที่จะจ่ายค่าตอบแทนหากนักศึกษาสามารถฝึกฝนและมีทักษะในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักศึกษาที่ได้มาฝึกงานด้วย

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก และนักศึกษา (หรือผู้ปกครอง) อาจจะต้องลงนามในเอกสารรักษาความลับของบริษัทเมื่อทำการฝึกงานที่บริษัทในระยะเวลาตั้ง 3 เดือนเป็นต้นไป ทั้งนี้ อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีที่นักศึกษาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

 

5.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา บริษัทอาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง) และต้องให้ข้อมูลเรื่องการรักษาความลับของบริษัทแก่นักศึกษาด้วย

 

6.       ร้านยาศิระเภสัช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

6.1 เภสัชกรประจำแหล่งฝึกโดยเฉพาะเจ้าของร้านยาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รู้สึกชื่นชมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษามีทักษะเภสัชกรรมชุมชนที่ดี ทั้งนี้ แหล่งฝึกมีความพร้อมและยินดีที่จะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฝึกงานในโอกาส ต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกงานครั้งนี้ มีข้อควรปรับปรุง ดังนี้

-        นักศึกษาควรจะต้องผ่านการเรียนในรายวิชา เช่น รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน (Community pharmacy) และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายยา และการบริหารจัดการยาในร้านยา เป็นต้น ซึ่งจะปรากฏอยู่ใน Core competency ของการเรียนในสายของเภสัชกรรมชุมชน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่มาฝึกงานเป็นนักศึกษาสาย Pharmaceutical science แต่สามารถปรับตัวให้เกิดการเรียนรู้กับการฝึกงานในร้านยาได้เป็นอย่างดี และมีความขยันค้นคว้าข้อมูลที่ทางแหล่งฝึกได้มอบหมาย

-        เนื้อหาการฝึกงานของนักศึกษามีมากเทียบเท่ากับการเรียน Pharm D. ทำให้นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่อาจจะไม่ได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ ในอนาคตหากต้องฝึกงานเป็นระยะเวลานานหลายผลัด ขอให้พิจารณาให้นักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ผลัด (หรือประมาณ 3 เดือน) เพื่อจะได้มีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

-        ข้อควรระวังในการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท คือ นักศึกษาจะต้องรักษาความลับทางการค้าได้เป็นอย่างดี ไม่นำข้อมูลของบริษัท ออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก

 

6.2 อาจารย์ผู้นิเทศมีความเห็นว่า แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ร้านยาศิระเภสัช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะทาง)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึก โดยเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (เฉพาะทาง) ในปีต่อๆไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ควรเตรียมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ

1.       สนับสนุนให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์การฝึกงาน

2.       มอบหมายให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการประเมินผลฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมระหว่างที่นักศึกษาอยู่ในช่วงฝึกงาน

3.       ประเมินการประสานงานระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับแหล่งฝึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ วิธีการและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมจากแหล่งฝึก โดยเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (เฉพาะทาง) ในปีต่อๆไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th