หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2555    ถึงวันที่   28 มิ.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คภ. สสส. มหาสารคาม    จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชนกับการไช้ยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

ได้มีการเข้าร่วมประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชนกับการใช้ยา เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายม 2555 ณ โรงแรม ตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

นอกเหนือจากนี้ได้มีการไปดูชุมชนพึ่งตนเองที่ทางมหาสารคามได้เข้าไปช่วยดูแลอยู่ คือชุมชนบ้านมะกอก  ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่ง ถือว่ามีความพร้อมสูงมากต่อการให้บริการชุมชน  และเป็นแหล่งฝึกต้นแบบที่ทางเภสัชศาสตร์วลัยลักษณ์จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน  อีกทั้งมีสินค้าซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเองแล้วขายเอง ทำให้มี brand ที่มีชื่อเสียงมากขึ้น  

ส่วนงานประชุมที่จัดขึ้น ได้มี โรงพยาบาลต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างน่าสนใจ และมีความก้าวหน้ามาก  ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นในการปฏิบัติตาม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ่ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชุมชน เพื่อชุมชน โดยไม่ได้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ 7 ชิ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ควรมีการให้อาจารย์เภสัช วลัยลักษณ์ ไปดูงานที่ภาคอีสานเพื่อนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทำงานชุมชน และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th