หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คภ. สสส.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสัญจรเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

การไปดูงาน การลงชุมชนที่นครปฐม

วันที่ 1 ไปดูงานที่ชุมชนข้างมหาวิทยาลัย ซึ่งชุมชนดังกล่าวนั้นเป็นชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าไปในการช่วยพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซึ่งได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี  และเด็กนักศึกษาค่อนข้างที่จะประทับใจในกิจกรรม ลักษณะทางทำงานชุมชน  โดยจะถูกแทรกลงไปในรายวิชาทั้งหมด และมีระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างรุ่นอย่างชัดเจนทำให้ ไม่ดูห่างเกินกันเกินไป  และมีระบบการลดความบอกช้ำทางสังคม ทำให้เมื่อลงไปแล้วไม่ดูเป็นการเพิ่มภาระให้กับชุมชนเท่าไรนัก  รวมทั้งได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เตรียมนักศึกษาไว้ก่อนเพื่อให้เวลาลงชุมชนจะได้ไม่ลำบากโดยเฉพาะการฝึกให้เด็กตรวจร่างกายอย่างเบื้องต้นให้เป็นก่อนนักศึกษาปีต้นๆ ซึ่งยังไม่มีความรู้มากนัก

วันที่ 2 ได้ไปชุมชนต้นแบบที่ อัมพวา ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติ เกี่ยวกับโครงการปลอดยาชุดในชุมชน  จากการสังเกตเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งทางด้านหัวหน้าชุมชนสูง  และคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก อีกทั้งคนในชุมชนค่อนข้างพูดอย่างตรงไปตรงมาทำให้รู้สึกว่า มีความจริงใจในการทำงาน แต่ประเด็นปัญหาจะอยู่ที่ เมื่อไรก็ตามที่ความเจริญเข้ามาอาจทำให้บางสิ่งบางอย่างขาดหายไปจากชุมชนได้    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จะนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ใช้พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนโดยเฉพาะ ในวิชาเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th