หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการการพัฒนาคลังข้อสอบตามสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  โครงการการพัฒนาคลังข้อสอบตามสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นการประชุมสัมมนาที่เน้นการระดมความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) ของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์โดยคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของทุกๆ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ และได้มีการคิดรูปแบบของข้อสอบที่มีการจัดการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านต่างๆ ของเทคนิคการแพทย์เช่น Professional knowledge, Professional performing, Laboratory operations, Supportive ability เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการการพัฒนาคลังข้อสอบตามสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำให้ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะของเทคนิคการแพทย์ และเข้าใจรูปแบบของข้อสอบที่จะใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  โครงการการพัฒนาคลังข้อสอบตามสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทำให้เข้าใจรูปแบบของข้อสอบที่จะใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สามารถนำไปใช้ในการออกข้อสอบในการประเมินนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th