หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สันถัต  สารักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   17 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   17 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บ.บุ๊โปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิสฯ & หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ความร่วมมือของบรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  E-Resources for Medical Education & Management Support of Medical Library เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งบริการความรุ้สารสนเทศทางการแพทย์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. สามารถแนะนำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ update ได้

2. รู้จักเทคโนโลยี Institutional Repository System (IR)  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  คลังความรู้โดยเทคโนโลยี IR

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th