หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   15 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001-2554(ฉบับใหม่)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  สรุปข้อกำหนดและวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนด มอก.18001-2554 ซึ่งประกอบด้วย ข้อกำหนดทั่วไป นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การชี้บ่งอันตราย ทรัพยากรและแผนงาน การควบคุมเอกสาร การเตรียมพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ดังกล่าว มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดำเนินการขอมาตรฐาน มอก.18001 และทราบการสร้างระบบเอกสารและการเขียนเอกสารตามข้อกำหนดและปรับเอกสาร ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบ และการขอรับรองระบบ แผนการปรับระบบ มอก.18001 - 2554

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งตอบสนองต่อการปรับตัวของสถานประกอบการในอนาคตได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th