หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิทย์  ด้วงมะโน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ห้องปฏิบัติการ flow cytometry โรงพยาบาลรามาธิบดี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้ flow cytometry เพื่อการวินิจฉัยโรค
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  อบรมการเทคนิคการใช้เครื่อง Flow cytometer เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th