หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุวดี  วิทยพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการชมราสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 "วิชาชีพก้าวไกล ชาวไทยสุขภาพดี"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

มีการนำเสนอ ข้อเสนอการบริหารจัดการด้านอัตราตำแหน่ง เพื่อการบรรจุและจ้างงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขออนุมัติอัตราตั้งใหม่ จำนวน 31,914 อัตรา เพื่อบรรจุลูกจ้างสายงานให้บริการหลักวิชาชีพที่จ้างไว้ตั้งแต่ ปี 2549-2555

การนำเสนอตัวอย่างงานวิจัย R2R ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปี 2555   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน ให้บริการวิชาการ และการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตอำเภอท่าศาลา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th