หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   05 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   07 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วย Flowcytometry, ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวินิจฉัย Leukemia ด้วยเทคนิค Flowcytometry
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  หลัการทำงาน การวินิจฉัย และข้อพึงสังเกตุประกอบการวินิจฉัยโรค Leukemia

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำหลักการของเครื่อง Flowcytometry และเทคนิคในการวินิจฉัย Leukemia รวมถึงข้อพึงสังเกตุในการวิเคราะห์แยก Lymphoma ออกจาก Leukemia

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th