หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชุมา  เมืองสอน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   05 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท บุคลิกภาพของการนำเสนอ

ทักษะด้านการพูด การใช้น้ำเสียง ภาษา สายตา เวลา ท่าทางประกอบการบรรยาย ที่ถูกต้อง

การใช้อุปกรณ์และสื่อต่างๆในการนำเสนอ

การสร้างความมั่นใจ

เทคนิคการจูงใจให้ผู้ฟังอยากฟัง

การจัดทำ Powerpoint

การจัดทำ E-book   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาประยุกต์ใช้ในการทำสื่อการสอน Powerpoint, E-book

นำเทคนิคการนำเสนอมาใช้ได้โดยตรงกับการสอนบรรยาย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยเพิ่มเป็นเนื้อหาหนึ่งหัวข้อในรายวิชาสัมมนาทางกายภาพบำบัด PTH-410

ถ่ายทอดต่อคณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th