หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   15 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   17 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก   จังหวัด  สระบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  

-การปฐมพยาบาลแก่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ

-เทคนิคการใช้ Kinesio tape

-ความรู้เกี่ยวกับสารที่ใช้ในการโด๊ปนักกีฬา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนรายวิชา PTH-472 Exercise Testing, Prescription and Sport Physical Therapy

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th