หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาซีเต๊าะ  สาแม็ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  การวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยที่ประโยชน์จากการวิจัยจะมีมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นกับวิธีการเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล  ชีวสารสนเทศ ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและจัดการข้อมูลจำนวนมาก และซับซ้อน เช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียงลำดับรหัสโปรตีน การทำนายโครงสร้างโปรตีน การหายีน เป็นต้น จะมีด้วยกันหลากหลายโปรแกมให้เลือกใช้ ยกตัวอย่างเช่น NCBI-GenBank, OMIM, BLAST, Haploview v4.2 เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยจัดการกับข้อมูลงานวิจัยที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ DNA โปรตีนและอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กัน  การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทดลองที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวน DNA หรือ โปรตีน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th