หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   04 ก.ย. 2555    ถึงวันที่   05 ก.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ย. 2555


  เนื้อหา ?
  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธภาพ อันประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การสร้างสื่อนำเสนอที่เหมาะสม เช่น การใช้ Microsoft powerpoint หรือ E-book

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธภาพ อันประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การสร้างสื่อนำเสนอที่เหมาะสม เช่น การใช้ Microsoft powerpoint มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา PTH-410 และ PTH-411 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th