หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จารุภา  เลขทิพย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   24 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลภูมิพล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Essential Stroke Management
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยอัมพฤกต์ อัตมพาต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวขยับข้อ การฝึกยืน ฝึกนั่ง ฝึกเดิน และการคลายกล้ามเนื้อเป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน

แนวทางแก้ไข คือ ปรับแนวทางการสอนปฏิบัติที่มีอยู่เดิมที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ในเรื่องการคลายกล้ามเนื้อ มาหาวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องใช้เวลาที่นานมากแต่ได้ผลเท่าเดิม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th