หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริรัตน์  แก้ววิชัย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   27 ส.ค. 2555    ถึงวันที่   28 ส.ค. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทสมาร์ทเมทดิคอล บริษัทเอ็นราฟ บริษัทแกรนด์มาร์เก็ตติ้ง    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 ส.ค. 2555


  เนื้อหา ?
  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และ sofware ของชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ ของบริษัทสมาร์ทเมทดิคอล บริษัทเอ็นราฟ บริษัทแกรนด์มาร์เก็ตติ้ง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเขียนสเปกชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ ที่ได้รับอนุมัตงบประมาณ ปี 2556

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติในผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และในการวิจัยทางภาพบำบัดพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th